Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval :

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze verklaring.
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring vragen hebt hierover stuur dan een mail naar secretaris@bedaf.nu.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens van leden worden door ons verwerkt ten behoeve van

 • de ledenadministratie
 • afhandeling van de financiële administratie.
 • het versturen van mails en nieuwsbrieven

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken voor de hiervoor genoemde doelstellingen:

 • voornaam
 • tussenvoegsel
 • achternaam
 • woonadres
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • inschrijfdatum lidmaatschap
 • IBAN-nummer

Foto’s
Wij maken regelmatig foto’s en/of video´s ten behoeve van onze nieuwsbrief en/of website waarop een persoon mogelijk geheel of gedeeltelijk herkenbaar is afgebeeld. Deze foto’s worden gebruikt voor onze website en onze nieuwsbrief. Mocht de betreffende persoon bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto, dan zal deze op diens verzoek zo mogelijk en na overleg worden verwijderd.

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Na beëindiging van het lidmaatschap worden de gegevens verwijderd van de ledenljst. Een aantal geselecteerde gegevens worden bewaard voor ons historisch archief. Gegevens met betrekking tot financieel-administratieve doeleinden bewaren we volgens de termijn van de fiscale bewaarplicht (momenteel 7 jaar).

Verstrekking aan derden
Wij geven nooit persoonsgegevens  ter verwerking door aan andere partijen waarmee we géén verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. De gegevens zullen nooit worden verkocht aan derden zonder jouw toestemming.  Wij verstrekken nooit persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Beveiliging
Langlaufvereniging Bedaf treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Rechten betrokkenen
Te allen tijden heb je het recht om jouw gegevens in te zien, op te vragen en te laten verwijderen bij LLV Bedaf. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren.

Wijzigingen
Belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring worden op de website www.bedaf.nu bekend gemaakt.

Vragen?
Dat kan natuurlijk altijd.  Neem gerust contact op via secretaris@bedaf.nu.